۱۸۲

شیوه ارجاع درون‌متنی و منبع‌نویسی بر اساس فرمت APA

شیوه ارجاع درون‌متنی و منبع‌نویسی بر اساس فرمت APAReviewed by علی‌رضا on Jun 2Rating:

APA از عبارت Associasions Phsycological American (انجمن روانشناسی آمریکا) اقتباس شده‌است. و امروزه مرسوم‌ترین شیوه ماخذ نویسی در جهان به شمار می‌رود و بر همه شیوه های دیگری که برای تسریع در نوشتن، تایپ و انتشار مورد استفاده قرارمی‌گیرند برتری دارد و از سوی بسیاری از مجلات و انجمن های علمی مورد قبول واقع شده است. راهنمای این شیوه کتابی در حدود ۱۰۰۰ صفحه است . در ادامه به آن می‌پردازیم

دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺗﺮی روش APA ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی رﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 1. توﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ روان ﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ APA ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
 2. ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ؛
 3. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛
 4.  ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ EndNote ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؛
 5. ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮ اﺳﺎس آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی APA ﮐﺘﺎب: ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

 • ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﯾﻮﺳﻒ (۱۳۷۵). روان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ. ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ارﺳﺒﺎران.
 •  ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﯾﻮﺳﻒ (۱۳۸۲). روان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ (ﭼﺎپ ﯾﺎزدﻫﻢ). ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ارﺳﺒﺎران.
 • ﮐﺮﯾﻤﯽ، ی. (۱۳۸۲). روان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ (ﭼﺎپ ﯾﺎزدﻫﻢ). ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ارﺳﺒﺎران.
 • وﯾﻦ راﯾﺖ، وﯾﻠﯿﺎم (ﺑﯽ ﺗﺎ). ﻋﻘﻞ و دل. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ﺷﻬﺎب (۱۳۸۶). ﻗﻢ: اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اسلامی

کتاب: ﺑﺎ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

 • ﻣﺎرﺷﺎل، ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ و راﺳﻤﻦ، ﮔﺮﭼﻦ ب. (۱۹۹۵). روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯿﺎن و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﯽ (۱۳۷۷). ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 • ﻣﺎرﺷﺎل، ک. و راﺳﻤﻦ، گ. ب. (۱۹۹۵). روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯿﺎن و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﯽ (۱۳۷۷).تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

کتاب: با سه نویسنده:

 • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه ۱۳۷۶ ). )روش‌های تحقیق  در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه ۱۳۷۶ ). ) روش‌های تحقیق  در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 • سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا.(۱۳۷۶) روش‌های تحقیق  در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

نکته: منبع با بیش از شش نویسنده

 • منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده «و همکاران» اضافه می‌شود؛

بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نویسنده متن را طولانی می کند لذا ذکر نام سه نویسنده ی اول کافی است و بعد از آن باید « و همکاران »  نوشته شود .

در متون فارسی کمتر منبعی می توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابع با بیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده می شود.

مقاله: مجله

 • اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام (۱۳۷۲) بررسی میزان مردودی وقبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۱۳۶۶-۶۷٫ پژوهش‌های روان‌شناختی، دوره ۲، شماره ۱ و ۲، .۳۲- ص ۲۶-۳۲٫

مقاله: مجموعه مقالات همایش ها

 • خامسان، احمد(۱۳۸۶).  چالش های ایجاد برنامه های دکتری برخط. در مجموعه مقالات همایش تأملی بر دوره‌‌های دکتری ایران (ص۲۴-۳۵). موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۶، دانشگاه پیام نور.

مقاله: کتاب های ویراستاری شده

کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل  کتاب به عهده ویراستار(ان) است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.

 • گیبس، گراهام(۲۰۰۳).  ده سال بهبود یادگیری دانش آموز. در کریس راست (ویراستار): بهبود یادگیری دانش‌آموز (ص ۹ -۲۶) بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

مقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)

 • دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵

استناد به اینترنت:

Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal.

BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive.

Accessed September 26, 1996

در استناد به منابع اینترنتی، در انتها، تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود.

منابع چاپ نشده: پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی

 • خامسان، احمد(۱۳۷۴).  بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
 • خامسان، احمد؛ آیتی، محسن و تفضّلی مقدم، عباس(۱۳۸۰).  بررسی مشکلات و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند.

منبع نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک سال

 • کریمی، یوسف (۱۳۸۷الف). روان شناسی اجتماعی. تهران: رشد.
 • کریمی، یوسف (۱۳۸۷ب) . روان شناسی شخصیت. تهران: آگه.

منبع نویسی وقتی نویسنده شخص نیست

 • معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان (۱۳۸۷)  جوانان، روابط خانوادگی و نسلی. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.

·

 مهم ترین نکات ارجاع درون متن به شیوه‌ی APA

 1. در موقع نگارش متن باید در هر بخش نوشته مشخص شود، مطلب: انشاء یا نگارش نویسنده است: بیان کننده عقاید و ایده های نویسنده متن است؛ نقل قول مستقیم از نویسنده دیگر است (رونویسی شده)؛ نقل قول غیر مستقیم از نویسنده دیگر است (اقتباس شده / مطلب نویسنده دیگری خوانده شده و با انشاء جدید بیان می شود).
 2. باید دقت نمود عمده متن باید انشاء نویسنده باشد. تعدد نقل « تألیف » وقتی روی جلد متنی نوشته می شود قول های مستقیم یا غیر مستقیم نشان دهنده گردآوری مطلب است؛
 3. در نقل قول های مستقیم باید بسیار دقت نمود: به طور معمول نقل قول مستقیم برای بیان یک تعریف از یک نویسنده معتبر استفاده شود؛ نباید تعدد نقل قول مستقیم در متن وجود داشته باشد.

ارجاع درون متن به شیوه APA

 • (محمدی، ۱۳۸۷)
 • (محمدی و احمدی، ۱۳۸۷)
 • تا سه نویسنده  (محمدی، احمدی و محمودی، ۱۳۸۷)
 • بیش از سه نویسنده (محمدی، احمدی، محمودی و همکاران، ۱۳۸۷)
 • نقل قول دست سوم: پیاژه ) ۱۹۷۳ ، به نقل از منصور، ۱۳۷۶)

در نقل قول مستقیم باید شماره صفحه داده شود و متنی که رونویسی شده “داخل گیومه” قرار گیرد.

برای نقل قول های غیر مستقیم گذاشتن گیومه الزامی نیست.

برای دریافت روزانه اخبار جامعه شناسی در تلگرام، اینجا کلیک کنید.

2 دیدگاه: On شیوه ارجاع درون‌متنی و منبع‌نویسی بر اساس فرمت APA

پاسخی بگذارید:

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانویس وبسایت

Sliding Sidebar